Homeopathie in de veehouderij


Homeopathie in de veehouderij kan het gebruik van antibiotica terugdringen. En dat is nodig want antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Maar homeopathie kan zo veel meer.

Het Reckveld werkt sinds januari 2018 samen met 2 bedrijven; een biologische geitenhouderij en een biologisch melkveebedrijf.

De homeopathische benadering van dieren in de veehouderij vraagt een andere aanpak dan die van het individueel gehouden dier. Bij bedrijven kijk ik meestal naar de grote gemene deler van de groep of van de klacht. Wat is bijvoorbeeld de basis-constitutie van het ras? Of hoe uit een hoestklacht zich in het algemeen (welke symptomen laten dieren met een hoest zien)?
Is er een algemene oorzaak aan te wijzen voor een klacht die de dieren laten zien? Hoe reageren de dieren na een vaccinatie? Hoe reageren de dieren op stress, wat geeft stress, enzovoort.

Collectieve benadering

Homeopathie kan in de veehouderij worden ingezet onder andere ter preventie van klachten. Als voorbeeld noem ik preventie van klachten na (verplichte) vaccinaties en/of “roesjes” (narcosemiddelen) bij het onthoornen. Homeopathie kan ook worden ingezet wanneer de dieren gemeenschappelijke klachten laten zien. Bijvoorbeeld bij hoestklachten of diarree waarbij de hele groep betrokken is.

Individuele benadering

Homeopathie kan ook in de veehouderij worden ingezet in individuele gevallen. Denk bijvoorbeeld aan trauma na een trap of stoot van het hoorn van een ander dier, bij een zoolzweer of koliek.  Ook voor de gehele periode van drachtig worden tot en met de bevalling kan homeopathie ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan weeënzwakte, een met veel bloedverlies gepaard gaande (zware) bevalling, baarmoederontsteking of zuurstofgebrek bij de pasgeboren.

Welke dieren?

Niet alleen dieren in de biologische veehouderij hebben baat bij homeopathie; ook dieren van niet-biologisch werkende veehouders kunnen veel baat hebben bij homeopathie. Iedere veehouder wil immers toch antibioticagebruik terugdringen en streven naar zo gezond mogelijke dieren?

Wetenschap

Op de site van PubMed staat een artikel over het met succes inzetten van een homeopathisch middel bij pasgeboren biggen met E-coli diarree.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=homeopathy+replacement+antibiotics+pigs

Samenvatting van het artikel:
Op een commercieel bedrijf kregen 52 zeugen in de laatste maand van de dracht 2x per week óf een homeopathisch middel toegediend óf een placebo. Van de 525 biggen die uit deze zeugen zijn geboren werd vervolgens bijgehouden of ze diarree kregen en zo ja hoe lang deze aanhield. In de placebogroep -dus de groep waarvan de moederdieren een placebo toegediend hebben gekregen- werden 265 biggen geboren en daarvan kregen er 63 diarree. In de homeopathiegroep -de groep waarbij de moederdieren een homeopathisch middel toegediend kregen- werden 260 biggen geboren; daarvan kregen er slechts 10 diarree.

Biggen uit de homeopathisch behandelde groep hadden dus duidelijk minder diarree dan de biggen uit de placebogroep. Daarnaast leek de diarree minder ernstig in de homeopathisch behandelde groep, was er onderling minder besmetting en was de ziekteperiode korter.

Werkwijze en doel

Mijn werkwijze en doel zijn als volgt. Ik loop een jaar mee met de veehouder hetgeen inhoudt dat ik 1x per maand een visite afleg aan het bedrijf. Zo kan ik goed in kaart brengen welke problemen regelmatig terugkeren. Samen met de veehouder stel ik dan een plan van aanpak op om te voorkomen dat die problemen zich blijven voordoen. Op die manier kan homeopathie ook kostenbesparend werken. Wanneer zich acuut problemen mochten voordoen, ben ik uiteraard direct beschikbaar.

Wil jij weten wat Het Reckveld kan doen voor jouw bedrijf, neem dan contact met mij op.

C o n t a c t »